sitemap
(อบรมการสร้างทีม, Team, Team Building, สร้างทีม, จัดอบรม, สัมมนา)

TEAM TRUST ASIA

Team Building & Team Development Program

TEL : 098-8276589
Teamtrust Asia : teamtrustasia@gmail.com

                      Google+

บทเรียน

Teamtrust นอกจากจะนำเสนอการจัดการสัมมนาผสมกิจกรรมและ Workshop ที่สนุกสนาน ยังมีการนำเสนอแบบอื่นๆอีกเช่น การฝึกอบรมแบบ class room ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

โปรแกรมสร้างและพัฒนาทีม โดยทีมทรัส

 • สร้างความเป็นผู้นำ
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการสร้าง Team work
 • การสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การบริหารจัดการเวลา
 • การสร้าง service mind และความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • การบริหารธุระกิจเบื้องต้น
 • การควบคุมงานในระหว่างผลัด
 • การจัดการกับเหตูการณ์ฉุกเฉิน
 • การบริหารความขัดแย้ง
 • การเป็นที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษา
 • สอนพนักงานให้เป็นพี่เลี้ยง

# รวมถึงหัวข้อการอบรมพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านMore Articles

Also Viewed

Team Trust Thailand เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เน้นการมีหัวใจดวงเดียวกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและมีการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ มีแรงปรารถนาดี วิสัยทัศน์ ในการสร้างองค์กรเพื่อที่จะผลักดันขอบเขตของการทำงาน ภายใต้ชื่อ "Team Trust" ที่จะเน้นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมใน บริษัท และวัฒนธรรม ตราบจนถึงทุกวันนี้